เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

วิสัยทัศน์ & พันธกิจปรัชญาโรงเรียน

มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ คุณลักษณะนิสัยประกอบการตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิง พื้นที่จังหวัดชลบุรี

4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. พัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ