ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

เราไม่อาจควบคุมหรือบงการให้มีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับเรา แม้ระมัดระวังหรือทำดีที่สุดแล้ว ก็ยังมีเหตุร้ายหรือสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราอยู่นั่นเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ ดูแลรักษาใจให้เข้มแข็งมั่นคง รวมทั้งขยายใจของเราให้ใหญ่ขึ้น ประหนึ่งแม่น้ำที่สามารถละลายน้ำพริก หรือพิษทั้งหลายให้เจือจางลง ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล

Download e-book