สอนใช้ Google Classroom สำหรับผู้ปกครอง

หมวด : คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

สอนวีธีดาวน์โหลดและวีธีการเข้าใช้ Kids A - Z

หมวด : คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

สอนวิธีเข้าสู่ระบบ true CLICK LIKE สำหรับนักเรียน

หมวด : คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

สอนใช้ English Discoveries สำหรับผู้ปกครอง

หมวด : คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน