ตั้งไข่ล้ม

เนื้อเรื่องย่อ :

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้จัดพิมพ์หนังสือ ตั้งไข่ล้ม เพื่อใช้ในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart โดย ได้ดำเนินการร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป

Download

Special Offer