Avatar

ดร.ชลกร ตันประภัสร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Avatar

นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการ

Avatar

นางสุดใจ วิริยะบุญ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

Avatar

นายประนต แสงไพบูลย์

หัวหน้างานบริการ

Avatar

นายเกษม ธรรมรังษี

หัวหน้างานกิจกรรม

Avatar

นายอรุณ วันอารีย์

หัวหน้างานพัฒนาวินัย

Avatar

นางสาวอรัญญา สิงห์เกิด

หัวหน้างานธุรการ

Avatar

นางสาวสุกัญญา มั่นใจ

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับอนุบาล

Avatar

นางสาวดวงธิดา ทองแก้ว

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม-บริการ

ระดับอนุบาล

Avatar

นางสาวโสพิศ ศศิธร์

ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

Avatar

นางสาวสุวรรณี ทองเขียว

ผู้ประสานงานวิชาการ

ระดับประถมศึกษา

Avatar

นายธรรมรัตน์ จันทร์ขาว

ผู้ประสานงานกิจการนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา