อบรมครูและบุคลากร


ลำดับ
ชื่อ
วัน-เดือน-ปี
รายละเอียด
1 อบรมการใช้ Google apps 2 ก.ค. 2561
2 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น 28 พ.ค. 2561
3 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 21 พ.ค. 2561
4 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 พ.ค. 2561
5 นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู 7 พ.ค. 2561
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 30-03-61 5 เม.ย. 2561
7 อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (ประถม) 21 มี.ค. 2561
8 อบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 28 พ.ย. 2560
9 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนจังหวัดชลบุรี หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 22 มี.ค. 2560
10 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนจังหวัดชลบุรี หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 22 มี.ค. 2560
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม" 1 ส.ค. 2559
12 อบรมขยายผลครู ศูนย์สะเต็มศึกษา 2 พ.ค. 2559
13 การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Scratch 2 พ.ค. 2559
14 อบรมเชิงปฏิบัติการครูกศน.ภาคตะวันออก 2 พ.ค. 2559
15 อบรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ตามแนวทางสสวท. 11 เม.ย. 2559
16 อบรม การนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน 1 เม.ย. 2559
17 อำลานิสิตฝึกสอน 24 ก.พ. 2559
18 การอบรมเชิงปฎิบัติการค่าย STEM ศึกษา 11 ม.ค. 2559
19 นิเทศหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ 29 ธ.ค. 2558
20 ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี 4 พ.ย. 2558
21 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนประภัสสรวิทยาตามแนวทางของ สสวท. ร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION 22 เม.ย. 2558
22 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 30 ต.ค. 2557
23 คณะครูทัศนะศึกษา จังหวัดระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ โดยใช้กระบวนการทีม 30 ต.ค. 2557
24 การประชุมอบรมปฎิบัติการ อบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557 16 ก.ค. 2557
25 ETV ปีที่ 3 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 อบรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 16 มิ.ย. 2557
26 อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการสื่อสารให้แก่ผู้นำเครือข่ายองค์กรคนพิการด้านการเรียนรู้ 29-31 พฤษภ 9 มิ.ย. 2557
27 อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู 22 พ.ค. 2557
28 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู "การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" 14 พ.ค. 2557
29 คณะครูอบรม สสวท. โดยบูรณาการหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM) ณ โรงแรมชมวิว 2 เม.ย. 2557
30 อบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน แก่คณะครูวันที่ 10 เม.ย. 57 18 เม.ย. 2557
31 อบรบภาษาอังกฤษคณะครู : แบบ FUN LANGUAGE 20 มี.ค. 2556
32 อบรมการพัฒนาสมถรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับประถมและมัธยมศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 28 เม.ย. 2557
33 การอบรมการเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้ ปี56 20 มี.ค. 2556
34 อบรมคอมพิวเตอร์คณะครู ปี2556 20 มี.ค. 2556