ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2503 : โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง

ปี พ.ศ. 2507 : จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2537 : จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครฯ


อ.ไชยยศ ตันประภัสร์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2506 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2512 : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บะณฑิต จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ปี พ.ศ. 2548 : จบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ดร.สุชีลา ตันประภัสร์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2518 : สอบได้ประกาศนียบัตร พิเศษมัธยม (พ.ม)

ปี พ.ศ. 2520 : จบปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2527 : จบปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2545 : จบปริญญาเอก DMS.Doctor of Management Science จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์


รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2511 : จบปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอกฟิสิกส์-คณิณศาสตร์ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ปี พ.ศ. 2517 : จบปริญญาโท สาขา Curriculum and Instruction วิชาเอก Education จาก University of Northern Colorado ,ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2519 : จบปริญญาเอก Doctor of Education สาขา Curriculum and Instruction วิชาเอก Science Education จาก University of Northern Colorado ,ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดร.ไตรเทพ ประทุมนนท์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2520 : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2523 : จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2533 : จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปี พ.ศ. 2548 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ปี พ.ศ. 2556 : จบปริญญาเอก SARDAR PATEL UNIVERSITY


ดร.ชลกร ตันประภัสร์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2520 : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2523 : จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ปี พ.ศ. 2533 : จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปี พ.ศ. 2548 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ปี พ.ศ. 2556 : จบปริญญาเอก SARDAR PATEL UNIVERSITY