ระดับเตรียมอนุบาล (1.5–3 ปี) Multi Language Pre-kindergarten (MLP)