ปลูกผักปลอดสารพิษ


เมื่อเด็ก ๆ ได้รู้จักผัก ผลไม้ จึงเกิดการสงสัยว่า พืชผักเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ต้องมีวิธีทำอย่างไร เราจึงจะได้ผักที่สด สะอาด ปลอดสารพิษมารับประทาน คุณครูจึงพา เด็ก ๆ ลงมือปฏิบัติ

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเอง รวมถึงวิธีการดูแลผักให้เติบโต

หลังจากปลูกผักกันเสร็จแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ สุขอนามัย วิธีดูแลอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเอง

.

ดูภาพเพิ่มเดิมที่นี่