โรงเรียนประภัสสรได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อประกาศยกย่องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู้ผู้สอน


           ในวันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อประกาศยกย่องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู้ผู้สอน พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พญาไทย กรุงเทพมหานคร