มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงขึ้นเพื่อ สร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนได้เห็น มอบรางวัลศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาตร์และและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝึกซ้อมโดย ครูพิมพิไล แหล่งหล้า กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูจุฑารัตน์ ศรีทา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และยังมีการจัดกิจกรรมของห้องสมุด แจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ที่ร่วมกิจกรรมประจำเดือน ตอบคำถามสาระน่ารู้ในห้องสมุด
.
.
.
เพิ่มเติม