รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี


                 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 จัดขึ้นที่ สวนทัศนาการ์เด้นท์ ชลบุรี ซึ่งคณะครูโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและ บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2556
- นางนพพา อ่องสมบูรณ์ รองผู้อำรวยการ(ฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา) ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี
- นางสุดใจ วิยะบุญ หัวหน้าระดับประถมศึกษา (ฝ่ายครูสอน) ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี
- นายประนต แสงไฟบูลย์ หัวหน้างานบริการ (ฝ่ายครูสัมพันธ์ชุมชน) ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
- นางนพพา อ่องสมบูรณ์ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
- นายประนต แสงไพบูลย์ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
- นางสาววิไลวรรณ เจริญสุข ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
- นางละเอียด โพธิ์ศรี ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
- นางสาวมะลิ ป้อมมาก ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
- นางสาวเรณุกา แซ่ตั๊น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1

3. รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียน
- นางปรียานันท์ เปรมปรี ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ชลบุรี
- นางอรณิชชา สายนาค ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ชลบุรี

ดูภาพต่อทั้งหมด