รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ทุกคนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 1 ณ สหวิทยาเขตชลบุรี เขต 1 (สพป.1)

ระหว่าง 16-20 พฤศจิกายน 2561