กิจกรรมลอยกระทง แผนกอนุบาล ปี 2561


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจและได้สืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป ภายใต้แนวคิด "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมพอเพียง"
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่