ประกาศเกียรติคุณบุคลากร


ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (พ.ค. 60-เม.ย. 61)
ได้แก่
1. นางปวันรัตน์        เสถียรกุลศักดิ์               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                      ระดับยอดเยี่ยม
2. นางสาวอรัญญา   สิงห์เกิด                      หัวหน้างานสำนักงาน                   ระดับดีเด่น
3. นางสุดใจ            วิยะบุญ                       ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ     ระดับดีเด่น
4. นายเกษม            ธรรมรังษี                    ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม               ระดับดีเด่น
5. นางสาวมะลิ        ป้อมมาก                     ครูผู้สอนระดับอนุบาล                   ระดับดีเด่น
6. นางสุพรรณี   ผาวัง                                ครูผู้สอนระดับอนุบาล                   ระดับดีเด่น
7. นางสาวรุ่งนภา    ไร่ดี                            ครูผู้สอนระดับอนุบาล                   ระดับดีเด่น

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่