อบรมโครงการแยกขยะ


วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 บริษัท Indorama ventures จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ พลาสติก PET และการะบวนการรีไซเคิลพลาสติก PET เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกินขึ้นในประเทศ
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่