Kids’ Sport Day @ CentralPlaza Chonburi


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี พาเด็กนักเรียนเข้าร่วม

งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าหนูน้อย ครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กปฐมวัย

ได้มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ฝึกให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด

อีกทั้งความสนุกสนานกับการเล่นกีฬาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครอบครัว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญ

ในการนำไปสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่