รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ทุกคนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี เขต 1 (สพป.1) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561