MISS SUPRANATIONAL CHONBURI 2019


วันที่ 21 ตุลาคม 2561
เด็กชายเตชินพัฒน์ ลอออรรถพงศ์ (เมฆ)
เด็กหญิงธันยาวัลย์ ลอออรรถพงศ์ (มุกไหม)
นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ได้รับเลือกจากกองการประกวดMISS.SUPRANATIONAL CHONBURI 2019
ให้เป็นตัวแทนเยาวชนเพียง2คนในจังวัดชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นไปเชิญรางวัล 
และเชิญซองคำถามให้แก่ผู้เข้าประกวด 
ซึ่งเวที MISS.SUPRANATIONAL CHONBURI เป็นเวทีที่คัดเลือกสาวงาม
ที่มีคุณสมบัติตามที่กองประกวดต้องการเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีไปประกวดระดับประเทศต่อไป

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่