โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรฯ


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ว่า เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา