รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “หนึ่งปณิธาน ความดีเพื่อแม่"


วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
เด็กหญิงธันยาวัลย์ ลอออรรถพงศ์ น้องมุกไหม อ.3 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “หนึ่งปณิธาน ความดีเพื่อแม่"
“สาขา เยาวชนผู้อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม” ณ หอประชุมคุรุสภา 
จาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภานุพันธุ์ กรโกสียกาจ
พระราชปนัดดา ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สาวน้อยตัวเล็กที่สุดของงานที่เข้ารับ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่