สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6

โรงเรียนประภัสสรวิทยาคลินิคสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามตารางให้วัคซีนเด็กไทย ปี 2561