ร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 พานักเรียนดนตรีไทย โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ไปร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย

ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบรูพาครั้งที่17