ประกวดหนูน้อยผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี


ด.ญ ธันยาวัลย์ ลอออรรถพงศ์ (น้องมุกไหม) นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้เข้าร่วมโครงการประกวดหนูน้อยผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

ณ ห้างสรรพสินค้า Big C extra สาขาชลบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561