พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556


                            ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้มีการจัดพิธีรับเครื่องราช ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี

ชั้นที่ 3  ชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยดิเรกคุณาภรณ์              
ระดับผู้บริหารจำนวน  1 ท่าน   ได้แก่
ดร.สุชีลา   ตันประภัสร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา
รวมระยะเวลาทำงาน  43  ปี  6 เดือน  20  วัน
ผลงานดีเด่น       1. ริเริ่มการทำโครงงานทุกรายวิชาโดยเฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2535 -2551)  และในปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมาได้ริเริ่มในการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา  ได้รับรางวัลโรงเรียนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2552
                         2. การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดประสบการณ์ โดยเน้นให้บุคลลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
                         3. ปี 2549-2554 ต่อเนื่องรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ชลบุรี
                         4. ปี2550รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( best practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                         5. ปี2552  รางวัลโรงเรียนปฏิบัติงานตามคำรับรางปฏิบัติราชการดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                         6. ปี2553 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของ สกสค.  (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                         
ชั้นที่ 4    ชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์         
ระดับครูผู้สอนจำนวน  5 ท่าน   ได้แก่
—นายอรุณ   วันอารีย์   หัวหน้างานกิจกรรม รักษาความปลอดภัยและกีฬา 
รวมระยะเวลาทำงาน  18  ปี  6   เดือน  25  วัน 
ผลงานดีเด่น  
                1. ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนประภัสสรวิทยาประจำปีการศึกษา  2547 ถึง  2548
                2.  เสียสละเวลาส่วนตัวโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีมนักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาว่ายน้ำสามารถนำทีมคว้าแชมป์หลากหลายรายการ
                3. ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นและเป็นวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

—นางโสพิศ   ศศิธร  ครูผู้สอนและประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รวมระยะเวลาทำงาน  17  ปี  5   เดือน  24  วัน 
ผลงานดีเด่น  
                1. ผ่านการฝึกวิชาผู้กำกับลูกเสือได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
                2. เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนจัดสวนถาดและประกอบอาหารแปรรูปเข้าประกวดทุกปี
                3. ครูดีเด่นด้านครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ประจำปีพุทธศักราช  2555 
 
—นางสาวมะลิ      ป้อมมาก  ครูประจำชั้นและครูผู้สอนนักเรียนระดับอนุบาล 2/1  ห้องเรียน 2 ภาษา
รวมระยะเวลาทำงาน  17  ปี  1  เดือน  7  วัน
ผลงานดีเด่น 
1.  พัฒนาห้องเรียนเป็นห้องตัวอย่างในโครงการ 5 ส อย่างสม่ำเสมอ
                2.  รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนประภัสสรวิทยา  ประจำปี การศึกษา 2555
                3.  รับรางวัลครูดีในดวงในประจำปีการศึกษา  2556

—นางสาวสุมาลี   วงศ์อินทร์  ครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
รวมระยะเวลาทำงาน  16  ปี  11  เดือน  24  วัน
ผลงานดีเด่น       
1. ปี พ.ศ. 2549  รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
                2. ปี พ.ศ.  2550  รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับสถานศึกษา
                3. ปี พ.ศ. 2550  รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกมหมากคำ
                4. ปี พ.ศ. 2553  รับรางวัลครูดีเด่น  ระดับช่วงชั้นที่ 1

—นางวรรณี      ศุภษร ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน  15  ปี 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 
 
ชั้นที่ 5  ชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ระดับครูผู้สอนจำนวน 2  ท่าน  ได้แก่
—นางสาวชลกร  ตันประภัสร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาการศึกษา และผู้ตรวจสอบภายใน
รวมระยะเวลาทำงาน  11  ปี  2  เดือน 12  วัน
ผลงานดีเด่น      
1. ปี 2552 รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
                2.  ปี 2554 รับรางวัลครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย ของสมาคมครูโรงเรียนเอกชนชลบุรี
                3.  ปี 2556 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษาเอกชน ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ ผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                4.  ปี 2556 รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สกสค.  (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)

—นางสาวทัศนีย์    สว่างแก้ว ครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
รวมระยะเวลาทำงาน  10  ปี  12  วัน
ผลงานดีเด่น  
1. ปี 2553 รับรางวัลครูดีเด่นด้านการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
                2. ปี 2555 รับรางวัลครูดีศรีเอกชน ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน