อบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


อบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกัน ก่อนเกิดโรค และได้รับฟังคำแนะนำที่ดีจากคุณหมอ