ผลงานแข่งขันของนักเรียน


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี นำนักเรียนแข่งขันประเภทต่าง ๆ
และได้ผลงานรางวัลกลับมา ทางโรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชม
เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนได้มอบถ้วยรางวัลให้โรงเรียนเก็บไว้
เพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนต่อไป