นักเรียนจาก Liu Zhou,China


โรงเรียนประภัสสรวทิยา ชลบุรี ร่วมมือกับประเทศจีน 
ต้อนรับนักเรียนจาก Liu Zhou,China 
มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ในกิจกรรม STEM CAMP
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561
โดยจัดตารางกิจกรรม การเรียนไว้ต้อนรับอย่างดี 
เริ่มต้นตั้งแต่วัฒนธรรมไทย มีการบรรเลงดนตรีไทยและวงโยธวาทิตต้อนรับ
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เรียนรู้และศึกษาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ได้รับความรู้ ความสนุก และความสุขกลับไป
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่