ประกวดวาดภาพระบายสี


ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการฝึกอบรมงานศิลปะ 
“รัชกาลที่ ๑๐ ของปวงชนชาวไทย เดินตามรอยพ่อ"ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่เทศบาลตําบลเสม็ด ได้จัดทําโครงการฝึกอบรมงานศิลปะ 
“รัชกาลที่ ๑๐ ของปวงชนชาวไทย เดินตามรอยพ่อ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมและประกวดวาดภาพระบายสี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏ
ได้แก่ เด็กหญิงณิญาดา ไทรละมัย ชั้น ป.5 โรงเรียนประภัสสรวิทยา  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่ เด็กหญิงพรรวลัย แก้วมณี ชั้น ป.๔ โรงเรียนประภัสสรวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ เด็กหญิงสัจวรรณ ณะอําภัย ชั้น ป.5 โรงเรียนประภัสสรวิทยา รางวัลชมเซย