เรียนรู้แบบ PBL


PBL (Problem-based Learning)

คือ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว 
และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน