เด็กดีมีวินัยและคุณธรรม


โรงเรียนของเรา ใส่ใจ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีสติ
และยังเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยในตนเอง