งาน Bankok auto salon 2019


น้องแมนยู ด.ช.กฤติพงศ์ ไทยประเสริฐ ชั้นอนุบาล 2

น้องไลลา ด.ญ.ภัคพิดา โฮเซนิ ชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้เข้าร่วมงาน งาน Bankok auto salon 2019