แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปี62


วันที่ 31 พ.ค 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดกิจกรรม พานักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าปีการศึกษา 2562

ไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และทำความดีช่วยทำความสะอาดกวาดลานวัด ณ วัดโกมุทรัตนาราม อ่างศิลา จ.ชลบุรี

และทางโรงเรียนยังร่วมถวายสังฆทานและปัจจัย ซึ่งนำไปเพื่อช่วยประโยชน์แก่ทางวัด

และร่วมทำบุญเพื่อความสงบสุขของตนเอง คำว่า พุทธมามกะ แปลว่า ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่