กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย


วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ให้เด็กนัเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแต่งกายตามวรรณคดีไทย
.

.

เพิ่มเติม