วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์


ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์”

จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีร่วมกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. 

ประเภทการวิ่ง

Mini Marathon 10 Km. 600 บาท
Fun Run 4 Km. 500 บาท

สามารถสมัครได้ที่สำนักงานธุรการโรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี ตั้งแต่วันนี้้ถึง 30 กรกฎาคม 2562
Tel. 038-276890-4