มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี


โรงเรียนประภัสสรวิทยา  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ชลกร  ตันประภัสร์   ได้แก่

1.ด.ช.ทินภัทร  ชัยญาสินโชค

2.ด.ญ.สัจวรรณ  ณะอำภัย

3.ด.ญ.ณิญาดา  ไทรละมัย

4.ด.ญ.เมธาวดี  หอมทรัพย์

ขอแสดงความยินดีแก่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนด้วยนะคะ