พิธีเปิดโครงการ 5ส ปี62


โรงเรียนประภัสสรวิทยา เล็งเห็นคุณลักษณะที่ดีของถึงโครงการ 5 ส จึงจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงเรียน กิจกรรม 5ส

เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ และเนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ยังตรงกับวันสิ่งแวดลอมโลก ทางโรงเรียนจึงเชิฐชวนปลูกต้นไม้เพื่อโลกที่น่าอยู่

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่