ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล


วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 62
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสาระกับเด็กๆ และผู้ปกครองเอง กิจกรรมนี้ยังทำให้ทราบถึงการพฤติกรรมเรียนรู้ของเด็ก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน

.

.

เพิ่มเติม