คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีมานิเทศโรงเรียน


ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยาได้รับการนิเทศจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายนิเทศเปิดภาคเรียน โรงเรียนในระบบประเภทสามัญในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ
1. นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางปราญชลี มะโนเรือง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ