อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่