กิจกรรมสนุกเรียนและเล่น High-Scope


กิจกรรม High-Scope วางแผน ปฏิบัติ และทบทวนกิจกรรม มุมบ้าน มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมหนังสือ

กิจกรรมนี้ เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนคิดเป็นขั้นตอน อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล

สามารถเล่าและอธิบายให้เพื่อนๆ ได้ฟัง ฝึกการถาม-ตอบ ทำให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ี