วันงดสูบบุหรี่โลก 62


วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่น่ี่