อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่