อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายวันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่