กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค. 2562
และมีการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่