วันแห่งความสำเร็จ 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 และ ม.3
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ก้าวแรกแห่งความสำเร็จจากโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี