สอบ RT ป.1


วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้มีการสอบ ทดสอบการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่