งานวันการศึกษาเอกชน 2562


 

วันที่ 10 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา

ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงาน พิธีรับรางวัล

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เอกชนดีเด่น ประจำปี 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมีรายชื่อคณะครูที่เข้าร่วมงานดังนี้

1.ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3.นางสุดใจ วิยะบุญ หัวหน้างานประกันคุณภาพ

4.นายประนต แสงไพบูลย์ หัวหน้างานบริการ

5.นางสาวสุกัญญา มั่นใจ ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับอนุบาล

6.นางสาวสุวรรณี ทองเขียว ผู้ประสานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา