ครูดีศรีเอกชน ปี2562


เชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2562 โดยสมาคมครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา / เทคโนชลฯ โดยมีคณะครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.นางสุดใจ วิยะบุญ เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ 2.นางสาวชุติมา หอมชิต เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ 3.นางสาวชลกร ตันประภัสร์ เกียรติบัตรผู้บริหารต้นแบบประชาธิปไตย 4.นายประนต แสงไพบูลย์ เกียรติบัตรผู้บริหารดีในดวงใจ 5.นายไตรเทพ ประทุมนนท์ เกียรติบัตรครูดีเด่นด้านภาษาไทย 6.นางโสพิศ ศศิธร เกียรติบัตรครูดีเด่นด้านภาษาไทย 7.นายทศพร นิสสัยสุข เกียรติบัตรครูดีเด่นด้านเทคโนโลยีการศึกษา 8.นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนวิทยาศสาตร์ 9.นางสาวรุ่งนภา ไร่ดี เกียรติบัตรครูชำนาญการปฐมวัย 10.นางสาวทิพย์สุดา สุขกัญญา เกียรติบัตรครูชำนาญการปฐมวัย 11.นางสาวมะลิ ป้อมมาก เกียรติบัตรครูชำนาญการภาษาจีน 12.นายธีรศักดิ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ เกียรติบัตรครูชำนาญการดรตรีสากล 13.นางอนัญญา ศีมงคล เกียรติบัตรครูชำนาญการด้านสังคม 14.ว่าที่ พ.ต.เลิศฤทธิ์ โพธิกุล เกียรติบัตรครูชำนาญการด้านสังคม 15.นายพัชท์วุฒิ ชาญจันทร์ขาว เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนการงานอาชีพ 16.นางสาวอัญชสา พฤกษะศรี เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนการงานอาชีพ 17.นายเกษม ธรรมรังษี เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนศิลปะ 18.นายอรุณ วันอารีย์ เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนพละศึกษา 19.นางสาวสุวรรณี ทองเขียว เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนพละศึกษา 20.Mrs.Rovi Ann Ortiz เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ 21.Ms.Robelyn A. Aligado เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ 22.นางสาวอนงค์นุช โคตรวงษ์ เกียรติบัตรครูผู้สร้างสรรค์นวตกรรมการเรียนรู้ผลงาน “เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์” 23.นางสาวสุมาลี วงศ์อินทร์ เกียรติบัตรครูผู้ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 24.นางสาวอรัญญา สิงห์เกิด เกียรติบัตรครูผู้ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 25.นางสาวสุพรรณี ผาวัง เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนนาฎศิลป์ 26.นางสาววิภา ภาเภา เกียรติบัตรครูชำนาญการสอนนาฎศิลป์ 27.นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์ เกียรติบัตรครูดีด้วยจิตวิญญาณ 28.นายธีรยุทธ มีชำนาญ เกียรติบัตรครูดีด้วยจิตวิญญาณ 29.นางสาวดวงธิดา ทองแก้ว เกียรติบัตรผู้เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณครู 30.นางสาวสุกัญญา มั่นใจ เกียรติบัตรครูดีในดวงใจเด็ก 31.นางสาวภษร ศิรธนเมธา เกียรติบัตรครูดีในดวงใจเด็ก

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่