ตรวจสุขภาพ ป.1-6


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการตรวจสุขภาพและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่